Employment

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (1 ตำแหน่ง)

 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (บริหารจัดการ, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสายงานการขาย มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษดี
 • เข้าใจระบบงานขายซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นต่างๆ วางแผนและกลยุทธ์ บริหารทีมขายและเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทต่างๆ
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (หลายตำแหน่ง)

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี บุคลิกดี อัธยาศัยดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย ชอบความท้าทาย มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบสูง
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลายตำแหน่ง)

 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 • ความรู้พื้นฐานคอมฯ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

Junior VB/ASP Programmer (5 ตำแหน่ง)

 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์โครงงาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือในการทำงานจริงมาก่อน
 • ชำนาญ Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ