Service

นโยบายการให้บริการของบริษัท

สินค้าได้รับการรับประกัน 1 ปีเต็ม ไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ ตลอดระยะเวลารับประกัน และอัพเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดก่อนส่งสินค้าคืน โดยเรามีนโยบายการให้บริการ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ต้องให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อลูกค้าสามารถแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้น และรวดเร็วที่สุด
ทางเลือกที่ 2 ต้องให้ช่างเทคนิคไปให้บริการ ณ สถานที่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
ทางเลือกที่ 3 กรณีไม่เร่งด่วน ลูกค้านำเครื่องเข้ารับบริการได้ที่บริษัทโดยตรง

*** ทุกกรณี มีเครื่องสำรองให้ใช้ หากต้องฝากเครื่องไว้ตรวจเช็คที่บริษัท ***

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. ระยะเวลารับประกัน เริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้า (สังเกตวันหมดประกันได้จาก สติ๊กเกอร์ด้านหลังเครื่อง)
  2. การรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น ชุดรับ/ส่งรีโมท สายภาพ สายเสียง โดยที่สินค้านี้ ได้รับการติดตั้งใช้งาน และดูแลรักษาตามคำแนะนำ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
  3. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้า
    • เสียหายจากการใช้งานโดยไม่ถูกวิธี หรืออุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า มลพิษ แมลง หรือสัตว์อื่นๆ
    • ได้รับการดัดแปลง หรือตัดต่ออุปกรณ์ภายในเครื่อง ให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิม
    • สติ๊กเกอร์รับประกัน ฉีกขาด หรือเสียหาย (Warranty void if removed)
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอะไหล่ในการซ่อมแซม เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่สินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น